Evterpes Nyhetsbrev mars Årsmöte 2015
 
 
Stryfart och framåt
Vasaorkestern "Från Styrfart till Full Fart Framåt...
JA - det är Evterpe på sistone"...
...och nu blir det Årsmöte

Kallelse till Årsmöte 2015

Tisdag 14 april kl. 19.00

Hos Christina Falk Skytteholmsvägen 7C   6 tr, Solna Pk 2323

Dagordning
1. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig tid.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av ordförande, sekreterare, justerare     – tillika rösträknare – för mötet.
4. Styrelsens års-och ekonomiska                     berättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift.
8. Val av ordförande och styrelse-
    medlemmar enligt §4.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Val av valberedning för ett år,
    en person som är sammankallande.
11. Övriga ärenden som väckts av styrelsen
    eller som anmälts av föreningsmedlem
    senast 14 dagar före mötet.

Varmt välkomna!
Christina Falk
Ordförande Evterpe
Evterpes hemsida visas på Evterpe.se!
                                             

HEMSIDAN

KONSERTER

BILDSPEL

MUSIKCAFÈ

BUTIK

PÅ GÅNG

BLOGG

PROGRAM